Tip en ven   Udskriv siden   Facebook
 

Amanda Kollegiet

Alle borgere i Danmark kan i følge Ankestyrelsen selv være med til at bestemme botilbud for deres børn.

Alle borgere i Danmark kan i følge Ankestyrelsen selv være med til at bestemme botilbud for deres børn. Fritvalgsregler for botilbud under Serviceloven

Principafgørelse nr.: 178-11 Status: Gældende Journalnummer: J.nr. 3500450-11 I følge ovenstående principalafgørelse har man som borger i Danmark, i forbindelse med visitation til længerevarende botilbud under Serviceloven, frit valg med hensyn til opholdssted og boform. Det betyder blandt andet, at man selv kan finde alternative tilbud til et tilbud, der er afgivet af en kommune, når nedenstående 2 hovedbetingelse er opfyldt: Botilbuddet skal være optaget på Tilbudsportalen, som blandt andet varetager listen over kommunalt godkendte botilbud. Botilbuddet skal fagligt og økonomisk svare til kommunens fremsatte tilbud. Kilde: Ankestyrelsen


”Amanda Kollegiet er blandt Danmarks billigste botilbud og er til både kommuner og private”

Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens §142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private.

Konferencen er relevant for dig der arbejder med børn og unge i alle miljøer.

Et boltilbud med:

 • personale 24 timer i døgnet.
 • Strukturering af den unges hverdag.
 • Livsstilssamtaler der har til formål at afklare og udvikle den unges sociale og personlige kompetencer - og levere værktøjer dertil. 

Pris: 36.391

 • Husleje
 • Inkl. fri fitness, basketball og tennis.
 • Kontaktperson.
 • Ung kontakt til jævnaldrende ansatte rollemodeller.
 • Faste rammer og struktur.
 • Selv-bo-projekt
 • Arbejds/ -skoletræning i struktureret program.
 • Jeg-støttende Livsstilssamtaler.
 • Diæt og lommepenge.

”Efter jeg har boet på Amanda Kollegiet og fåret livsstilssamtaler er jeg blevet meget bedre til at stoppe op og tænke, før jeg handler. Jeg overvejer mere konsekvenserne af mine handlinger og min adfærd. Og i dag overvejer jeg alternative måder at reagere og handle på”. 
                                                                                                                                  Tobias 18 år. 

Ungdomsproblemer

Beskrivelse af tilbuddet

Danmark står i dag overfor store udfordringer, for mens et stadig stigende antal unge får det svært, bliver der samtidigt iværksat store besparelser på den forebyggende og behandlende indsats på børn og unge området.

Har du/I brug for hjælp til en ung, kan vi hjælpe. Ungdomsproblemer.dk har 15 års erfaring med behandling af selvskadende og eksplosiv adfærd.

Ungdomsproblemer.dk i juni 2011 åbnet Amanda kollegiet som har til mål at give den unge inspiration, opbakning samt konkrete redskaber til at få et godt liv for herigennem at skabe nye veje til en forbedret livskvalitet. Her vil den unge få en guide til et liv, hvor man udvikler sit potentiale, bliver udfordret til at tænke retvist og får opbakning til at træffe de rette valg.

Den unge får sit eget værelse med fælles toiletter og køkken med der tilhørende kontaktperson.

 

Målgruppe

Det kollegielignende opholdssteds målgruppe er unge mennesker i alderen 16-23 år med meget mild grad af psykosociale problematikker, herunder sindslidelse dog hovedsageligt sociale problemer. Den unge skal være 16 år ved visitation til ophold. Det kollegielignende opholdssted er et tilbud til udsatte unge som har behov for midlertidig bo støtte, rehabilitering og socialisering. Det indikeres hermed, at målgruppen er unge med reel mulighed for en selvstændig tilværelse. Tilbuddet er for unge med lettere nedsat psykisk funktionsevne, sociale og adfærdsmæssige problemer, som på sigt vil kunne klare sig selvstændigt. Der tales således om unge som kan profitere af ophold på et kollegielignende botilbud, hvor der arbejdes med selvstændighed, en struktureret dagligdag, anerkendelse, nærhed og omsorg.

Tilbuddet henvender sig ikke til svært sindslidende og eller svært handicappede samt unge med svære misbrugsproblematikker. De skal følge et undervisningstilbud, erhvervsforberedende tiltag eller lignende for at optages på kollegiet.

 

Ejerforhold

Søren Lynge forestår forstanderfunktionen for Ungdomsproblemer.dk

 

Ledelse

Botilbuddet har en fleksibel ledelsesstruktur. Konstitueret leder, Søren Lynge, fungerer som overordnet leder. Beslutninger af mere praktisk og retningsgivende karakter, foretages af kontaktpersonerne dvs. medarbejdere som er tilknyttet botilbuddet. Ledelsen kan dertil trække på supervisor, kommunen, advisorboard eller øvrige rådgivningsinstanser.

 

Historie

Det kollegielignende opholdssted er et initiativ igangsat af Søren Lynge, stifter og ejer af forlags- og foredragsvirksomheden Ungdomsproblemer.dk, samt leder og stifter af Lillevandsgård, socialpædagogisk opholdssted i henhold til servicelovens §142. Søren Lynge har gennem sit omfattende arbejde i ungdomsproblemer.dk oplevet stort behov og efterspørgsel på bo- og behandlingstilbud til unge voksne med psykosociale problematikker.

 

Visitation

Vi tilsigter under visitationen at få så mange oplysninger om den unge som muligt for, i medarbejdergruppen, at vurdere om den unge kan profitere godt af tilbuddet og nå det ønskede mål, at komme til at klare sig selv. Dog er det vigtigt for os at vurdere om den unge kan håndtere den grad af selvstændighed der vil være på et kollegielignende tilbud frem for på et socialpædagogisk opholdssted.

 

Udslusning

Formålet med foranstaltningen er at gennemgå følgende punkter og give den unge de nødvendige færdigheder til at skulle klare sig selv, så de efter endt ophold skal være i stand til at bo i egen bolig uden hjælp.

 • Støtte til aktuelle behov og med udgangspunkt i udslusningsplanen.
 • Mulighed for telefonisk kontakt.
 • Økonomistyring / budgethjælp og anden relevant botræning.
 • Individuel støtte til f. eks morgenvækning, medicinudlevering m. m.
 • Etablering og fastholdelse af netværksopbygning - eksternt og internt.
 • Fritidsaktiviteter.
 • Mulighed for deltagelse i socialt fællesskab, samt fællesspisning m. v.
 • Støtte til skolegang, uddannelse og arbejde.
 • Rådgivning fra relevante faggrupper herunder indsættelse i samfundsstrukturen til forståelse af det omgivende samfund.
 • Støtte til eventuelle fortsatte konsultationer hos psykolog/psykiater.
 • Personlig udvikling.

 

Værdier/værdigrundlag

Vi forstår de unge som unikke subjekter med ret til et godt liv. Herunder også retten til personlig frihed og til at bestemme over sin egen tilværelse. Dette menneskesyn baseres på måden den enkelte vælger at medvirke til, at skabe de nødvendige forandringer med henblik på individuel udvikling. Fundamentet for udvikling tager således sit udgangspunkt i det unikke individs egen forståelse af sig selv, sine behov og sit liv, og er afgørende for hvordan medarbejderne handler med henblik på den individuelle målsætning med opholdet. Den unge skal gennemgå en forventningsafstemning, således den tilbudte støtte er i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Derudover ydes beboerne støtte til at kunne hjælpe hinanden til at få dagligdagen til at fungere. Indsatsen skal være værdsættende og anerkendende.
Vi forstår indsatsen som helhedsorienteret. Skal den unge hjælpes til en selvstændig tilværelse skal der arbejde flerdimensionelt, pædagogisk, socialt og psykologiske. Herunder vil der både arbejdes med behandling af aktuel lidelse, i form af adfærdstræning, mestring af følelser og tanker samt symptomer og reel terapi, samt med mere samfundsmæssigt orienterede kompetencer og mulighed, med udgangspunkt i lov om social service og lov om beskæftigelse.

 

Målsætning

Det kollegielignende opholdssted har til målsætning at yde praktisk og pædagogisk støtte til unge mellem 16 og 23 år. Det tilsigtes at fremme de unges evner og udvikling således den unge sættes i stand til, på sigt, at håndtere en selvstændig tilværelse.

 

Medarbejderprofiler

Med baggrund i vores værdier skal medarbejder gruppen favne en helhedsorienteret indsats relateret til støtte, vejledning, behandling og sagsbehandling. Med dette udgangspunkt skelnes følgende. Amanda kollegiet har fastansat Søren Lynge som varetager livsstilssamtaler med de unge. Der er to deltidsansatte faglige uddannede personale som fungerer som primære og sekundære kontaktpersoner for de unge.
 
Faglige kompetencer:

 • Viden om relationsarbejde
 • Viden om sindslidelse, ungdomskultur, samt relaterede problematikker
 • Viden om medicinhåndtering
 • Indsigt i den unges muligheder; job, bolig, uddannelse, med udgangspunkt i Lov om social service, samt lov om beskæftigelse
 • Individuelt specifikke kompetencer

 

Personlige kompetencer:

 • Vores værdier og forståelse af den unge

Tværfagligt arbejde:
Hensigten med denne skelnen baseret på ønsket om en helhedsorienteret indsats. Personale gruppen skal således favne den unge gennem dynamisk og tværfagligt bidrag. For at muliggøre en helhedsorienteret indsats betragter vi tværfaglighed som værende af signifikant betydning.
 
Generelt:
Alle medarbejdere på Amanda kollegiet afkræves fremvisning af ren straffeattest. Alle medarbejdere er introduceret til og skal gennemgå en beredskabsplan samt en ambulanceplan. Endvidere vil alle faste medarbejdere i løbet af det første år, gennemgå kontaktpersonskursus med Søren Lynge.

 

Hus regler på Amanda kollegiet

 • Hvis der ønskes ekstra overnattende skal man søge tilladelse først.
 • Besøg af venner kan tillades, efter aftale, men i begrænset omfang.
 • Oprydning på fællesarealer to gange hver uge.
 • Vi accepterer ikke indtag eller besiddelse af hash, alkohol, lightergas eller euforiserende stoffer.
 • Man skal overholde alle aftaler.
 • Ingen rygning indenfor og kun rygning på anvist plads udenfor.
 • Ingen larm mellem kl. 23.00 og 08.00.
 • Der skal generelt tages hensyn til de andre beboere.

 

Fysiske rammer, beliggenhed og omgivelser

Amanda Kollegiet er beliggende på adressen: Ågerupvej 66, 2750 Ballerup. Stedet er placeret i et roligt og idyllisk landområde nær Ballerup Centrum, tæt på skole, offentlige transportmidler, indkøbsmuligheder, idrætsfaciliteter og fritidstilbud. 

Indretning
Bygningen er nyrenoverede og fremstår lækker og indbydende. Indretningen er luksuspræget og Amanda kollegiet ser en værdi i at tilbyde en høj kvalitet i indretning og møblement. Der er erfaring for at en høj kvalitet ansporer de unge til at værdsætte og passe på deres omgivelser.

Faciliteter
Der er en stor have og en stor terrasse med grill. Yderligere et større udendørs areal til sport, med bl.a. Tennis / basketball bane. Hertil er der fitness og bokse lokale.

Har du brug for mere information er du velkommen til at kontakte os.

 
 
 
Center for Kognitiv Udvikling | Ågerupvej 66 | 2750 Ballerup | 70 27 25 26 | info@ungdomsproblemer.dk

Foredrag: www.ungdomsproblemer.dk
Socialiseringsprogram: www.dkap.dk
Center for Kognitiv Udvikling: www.dreamcenter.dk
International hjemmeside: www.lyngemind.com